Home Thankful 6. Khartoum-Cartel-Sarah-Mahir

6. Khartoum-Cartel-Sarah-Mahir

Venice born and raised Khartoum Cartel Sarah Mahir with her son Darien. Photo by Melanie Camp.